Statut

Statut Polskiego Związku Sportu Niesłyszących

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Polski Związek Sportu Niesłyszących (w skrócie PZSN) zwany dalej „Związkiem” jest polskim związkiem sportowym, zrzeszającym kluby sportowe, związki sportowe oraz inne osoby prawne, których statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w sporcie osób niesłyszących.

2. W kontaktach międzynarodowych Związek obok nazwy polskiej używa nazwy w języku angielskim: Polish Deaf Sports Association.

§ 2.

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Lublin.

§ 3.

1. Związek działa na podstawie przepisów ustawy o sporcie, ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

2. Związek posiada osobowość prawną.

3. Związek może posiadać status organizacji pożytku publicznego.

§ 4.

Czas trwania Związku jest nieograniczony.

§ 5.

Związek jest jedynym reprezentantem polskiego sportu osób niesłyszących w międzynarodowych organizacjach sportowych.

§ 6.

1. Związek jest członkiem Międzynarodowego Komitetu Sportu Niesłyszących (ICSD), Europejskiej Organizacji Sportu Niesłyszących (EDSO) oraz Międzynarodowej Federacji Koszykówki Niesłyszących (DIBF) i stosuje się do ich przepisów.

2. Związek organizował będzie działalność sportu osób niesłyszących w następujących dyscyplinach sportu: lekkoatletyka, koszykówka, piłka siatkowa, pływanie, piłka nożna, tenis, judo, zapasy, bowling, badminton, kolarstwo, karate, taekwondo, szachy, żeglarstwo, narciarstwo, snowboard.

3. Do realizacji zawodów i rozgrywek Związek stosuje przepisy poszczególnych dyscyplin sportu określone przez właściwe dla danej dyscypliny sportu polskie i międzynarodowe związki sportowe.

4. Związek może być członkiem innych organizacji międzynarodowych i krajowych.

§ 7.

1. Związek posiada odznakę organizacyjną, w której podstawowymi elementami są: okrąg koloru granatowego z napisem wewnątrz w kolorze biało - czerwonym PZSN oraz żółtym otokiem, w którym widnieje napis Polski Związek Sportu Niesłyszących.

2. Związek wydaje biuletyny i inne materiały organizacyjne oraz używa własnej pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

3. Na strojach reprezentacji narodowej Związek może używać wizerunku orła ustalonego dla godła na podstawie odpowiednich przepisów.

§ 8.

1. Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące swojej działalności.

2. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej działaczy i współpracy z wszystkimi członkami. Do realizacji swoich zadań Związek może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i sposoby realizacji

§ 9.

Celami Związku są:

1) Organizacja, popularyzacja oraz rozwój sportu osób niesłyszących w Polsce.
2) Reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań wszystkich członków Związku.
3) Promocja różnych form uprawiania sportu przez osoby niesłyszące.

§ 10.

Związek realizuje swoje cele w szczególności przez:

1) Opracowywanie kierunków i programów rozwoju sportu osób niesłyszących.
2) Koordynowanie działań związanych z upowszechnianiem i uprawianiem sportu przez osoby niesłyszące.
3) Organizowanie zawodów, rozgrywek, imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym także międzypaństwowych i międzynarodowych.
4) Organizowanie i realizację ogólnokrajowego systemu współzawodnictwa, w tym rozgrywek mistrzowskich i pucharowych we wszystkich dyscyplinach wymienionych w § 6 ust. 2 i we wszystkich kategoriach wiekowych.
5) Reprezentowanie sportu osób niesłyszących we właściwych międzynarodowych stowarzyszeniach sportowych oraz organizowanie udziału polskich zawodników w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
6) Przygotowanie i zgłaszanie reprezentacji narodowej i innych zespołów reprezentacyjnych do udziału w rozgrywkach międzynarodowych.
7) Wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych.
8) Prowadzenie działalności wychowawczej, popularyzatorskiej i oświatowej w zakresie sportu osób niesłyszących.
9) Szkolenie i doskonalenie kadr trenersko - instruktorskich.
10) Opracowywanie i uchwalanie:

a. przepisów określających zasady i reguły uprawiania sportu osób niesłyszących,
b. przepisów, regulaminów i zasad przeprowadzania zawodów mistrzowskich,
c. regulaminów dyscyplinarnych i innych przepisów sankcjonujących naruszanie reguł uczciwej rywalizacji sportowej.

11) Ochronę prawną interesów członków Związku. 
12) Rozstrzyganie sporów powstałych między członkami Związku w wyniku ich działalności statutowej.
13) Nadawanie klubom sportowym licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie.
14) Przyznawanie licencji zawodnikom.
15) Nakładanie kar dyscyplinarnych i sankcji regulaminowych na członków Związku, zawodników, trenerów, instruktorów i działaczy społecznych dopuszczających się naruszenia postanowień niniejszego Statutu oraz regulaminów, uchwał, przepisów i zasad obowiązujących w sporcie.
16) Prowadzenie ewidencji, statystyki, dokumentacji, zasobów archiwalnych, zbiorów pamiątek oraz wydawanie sprawozdań rocznych i materiałów informacyjnych dotyczących działalności Związku.
17) Utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu w zakresie realizacji polityki informacyjnej Związku.
18) Współdziałanie z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem sportu osób niesłyszących.
19) Podejmowanie różnorodnych działań służących pozyskiwaniu środków finansowych na realizację celów i zadań statutowych.
20) Sprawowanie nadzoru nad działalnością klubów sportowych w zakresie:

a. organizacji i prowadzenia zawodów i rozgrywek sportowych,
b. prowadzenia ewidencji działalności, w tym ewidencji osobowej zawodników, trenerów i instruktorów,
c. orzecznictwa w sprawach dyscyplinarnych.

§ 11.

1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. W celu prowadzenia działalności określonej w ust.1 Związek może powoływać zakłady, agencje i fundacje oraz uczestniczyć w spółkach i w innych przedsięwzięciach.

3. Dochody osiągnięte z działalności gospodarczej przeznacza się na działalność statutową Związku.

Rozdział III
Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

§ 12.

Członkowie Związku dzielą się na:

1) zwyczajnych,
2) honorowych,
3) wspierających.

§ 13.

1. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być wyłącznie kluby sportowe, związki sportowe oraz inne osoby prawne, których statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w sporcie osób niesłyszących.

2. Osoby fizyczne nie mogą być członami zwyczajnymi Związku.

3. Podmioty wymienione w ust. 1 mogą się stać członkami zwyczajnymi Związku po wcześniejszym złożeniu wniosku o przyjęcie w poczet członków.

4. Decyzję o przyjęciu w poczet Członków Związku podejmuje Zarząd w formie uchwały na podstawie pisemnych wniosków i złożonych dokumentów:

1) uchwały zarządu podmiotów wymienionych w ust. 1 o przystąpieniu do Związku,
2) zaświadczenia o wpisie do ewidencji lub właściwego rejestru,
3) aktualnego statutu potwierdzonego przez organ rejestrowy lub ewidencyjny.

§ 14.

Walne Zgromadzenie Delegatów może nadać osobom fizycznym na wniosek Zarządu tytuł Członka Honorowego albo tytuł Prezesa lub Sekretarza Honorowego za szczególne zasługi dla organizacji, rozwoju i upowszechniania sportu osób niesłyszących w Polsce.

§ 15.

1. Członkami wspierającymi Związku mogą zostać stowarzyszenia kultury fizycznej i sportowe spółki akcyjne nie uczestniczące we współzawodnictwie sportowym oraz inne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, których celem jest działalność w zakresie sportu.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Związku.

3. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

4. Członkostwo członka wspierającego ustaje w przypadku:

1) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Związku z dniem jej przyjęcia przez Zarząd,
2) rozwiązania lub likwidacji podmiotu, z datą wykreślenia z rejestru sądowego lub innego rejestru publicznego,
3) wykluczenia ze Związku, na podstawie uchwały Zarządu, z datą uprawomocnienia się decyzji w tym przedmiocie.

§ 16.

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1) uczestnictwa za pośrednictwem delegatów w Walnym Zgromadzeniu Delegatów,
2) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku, w tym zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku.

§ 17.

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:

1) działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportu osób niesłyszących oraz realizacji zadań statutowych Związku,
2) udziału w zawodach i rozgrywkach organizowanych przez Związek,
3) dbania o dobre imię Związku oraz właściwy klimat wokół sportu osób niesłyszących,
4) przestrzegania Statutu, regulaminów i innych przepisów wewnątrzzwiązkowych oraz powszechnie obowiązującego prawa,
5) realizacji uchwał i decyzji podjętych przez statutowe organy Związku,
6) dbania o poziom moralno-wychowawczy i sportowy działaczy społecznych, zawodników, trenerów i instruktorów,
7) opłacania składki członkowskiej na rzecz Związku w wysokości ustalonej przez Zarząd PZSN.

§ 18.

Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w działalności organizacyjnej Związku poprzez pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną a także mają prawo zgłaszania swoich wniosków i postulatów wobec władz Związku

§ 19.

Członkowie Związku za naruszenie postanowień Statutu, regulaminów i obowiązujących przepisów podlegają odpowiedzialności organizacyjnej i dyscyplinarnej.

§ 20.

Członkostwo członka zwyczajnego wygasa w przypadku:

1) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi, z datą przyjęcia przez Zarząd,
2) rozwiązania lub likwidacji podmiotu, z datą wykreślenia z rejestru sądowego lub innego rejestru publicznego,
3) wykluczenia członka uchwałą Zarządu za działanie sprzeczne z postanowieniami statutu i przepisami wewnętrznymi po uprawomocnieniu się decyzji w tym przedmiocie,
4) skreślenia członka uchwałą Zarządu z powodu niewykonywania przez okres co najmniej jednego roku obowiązków statutowych, po uprawomocnieniu się decyzji w tym przedmiocie.

§ 21.

1. Uchwała Zarządu Związku o wykluczeniu i skreśleniu doręczana jest członkowi na piśmie.

2. Od uchwały Zarządu Związku w przedmiocie wykluczenia i skreślenia przysługuje członkowi w terminie 30 dni od daty doręczenia odpisu uchwały Zarządu odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia zgłoszone na piśmie.

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów w przedmiocie wykluczenia lub skreślenia członka ze Związku jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Związku

§ 22.

1. Władzami Związku są:

1) Walne Zgromadzenie Delegatów,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,

2. Organami Zarządu są: Prezydium Zarządu i Komisje powoływane przez Zarząd Związku.

§ 23.

Kadencja władz Związku trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 24.

1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Delegatów. W okresie pomiędzy zebraniami władzę w związku sprawuje Zarząd.

2. Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd:

1) co roku, jako sprawozdawcze,
2) co cztery lata, jako sprawozdawczo – wyborcze.

§ 25.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) Uchwalanie generalnych kierunków działalności Związku i programu działania na okres najbliższej kadencji.
2) Uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie oraz rozwiązaniu Związku.
3) Uchwalanie regulaminu postępowania dyscyplinarnego.
4) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
6) Wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
7) Nadawanie godności Prezesa Honorowego, Sekretarza Honorowego oraz Członka Honorowego Związku.
8) Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu, dotyczących wykluczenia i skreślenia ze Związku.
9) Rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Związku.

§ 26.

1. Każdy członek zwyczajny Związku może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Delegatów poprzez swoich delegatów, którzy posiadają bierne i czynne prawo wyborcze. Delegaci wybierani są w oparciu o ordynację wyborczą ustalaną przez Zarząd Związku.

2. Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos.

3. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem doradczym mogą brać udział członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz członkowie honorowi i wspierający, a także zaproszeni goście.

§ 27.

1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest ważne, jeśli w pierwszym terminie uczestniczy w nim więcej niż połowa uprawnionych delegatów. W drugim terminie Walne Zgromadzenie Delegatów jest ważne bez względu na liczbę obecnych uprawnionych delegatów.

2. Z zastrzeżeniem treści § 47 uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów.

3. Walne Zgromadzenie obraduje według uchwalonego przez siebie porządku i regulaminu.

§ 28.

1. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd zawiadamia członków Związku na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów listem poleconym.

2. Termin liczony jest od daty nadania listu poleconego zawiadamiającej o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Delegatów

§ 29.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Związku:

1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Związku.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

3. W przypadku ustąpienia całego Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji nowy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej powoływany jest okres do upływu kadencji poprzedniego Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§ 30.

1. Zarząd Związku składa się maksymalnie z 12 członków, których liczbę każdorazowo ustala Walne Zgromadzenie w tym:

1) prezesa - wybieranego w oddzielnym głosowaniu przez Walne Zgromadzenie,
2) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

2. Funkcję prezesa Zarządu można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

3. Członek Zarządu Związku nie może:

1) łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach Związku,
2) być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją przez Związek zadań statutowych,
3) być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.

4. Zarząd w terminie do 30 dni od dnia wyboru, wybiera ze swego grona Prezydium Zarządu, w którego skład wchodzą Prezes, Wiceprezesi, Sekretarz Generalny oraz inni członkowie, którym powierzono funkcje.

5. Liczbę członków Prezydium ustala Zarząd według niezbędnych potrzeb w celu zagwarantowania kompetencji i fachowości w podejmowaniu decyzji.

§ 31.

Do kompetencji Zarządu należy:

1) Reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu.
2) Realizowanie polityki w zakresie rozwoju i podnoszenia poziomu sportu osób niesłyszących oraz wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów.
3) Występowanie z wnioskami w sprawach:

a. dotacji dla realizacji programów państwowych i resortowych,
b. szkolenia i doszkalania kadr trenersko-instruktorskich.

4) Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku. 
5) Uchwalanie rocznych planów rzeczowych i finansowych Związku.
6) Ocena działalności członków Związku.
7) Powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie komisji problemowych i innych komórek organizacyjnych Związku.
8) Opracowywanie przepisów regulujących działalność komisji problemowych i innych komórek organizacyjnych Związku.
9) Rozstrzyganie sporów i odwołań od orzeczeń dyscyplinarnych i postanowień w ramach uprawnień organu II instancji.
10) Reprezentowanie Związku w międzynarodowych organizacjach sportu osób niesłyszących.
11) Powoływanie kadry narodowej oraz dokonywanie zmian w jej składzie.
12) Nadzorowanie działalności gospodarczej.
13) Wybór członków Prezydium Zarządu i zatwierdzanie jego decyzji.
14) Wybór członków Komisji na wniosek Przewodniczących tych Komisji.
15) Podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków, wykluczenia i skreślenia.
16) Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Delegatów.
17) Ustalanie ordynacji wyborczej delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów.
18) Zatwierdzanie i zmienianie wewnętrznej struktury organizacyjnej Związku.
19) Uchwalanie i zmienianie regulaminów Zarządu, Prezydium Zarządu, Komisji, Biura Związku i innych jednostek organizacyjnych.
20) Zatwierdzanie regulaminów Komisji i zespołów powoływanych przez Zarząd.
21) Uchwalanie i wydawanie wszelkiego rodzaju przepisów, postanowień, regulaminów i wytycznych normujących uprawianie sportu przez osoby niesłyszące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności dotyczących:

a. zasad współzawodnictwa sportowego,
b. statusu zawodników oraz zmian ich przynależności klubowej,
c. udzielania, zawieszania i pozbawiania licencji dla klubów i zawodników, 

22) Podejmowanie decyzji i uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów i Komisji Rewizyjnej

§ 32.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.

2. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy członków w tym Prezesa lub Wiceprezesa lub Sekretarza Generalnego.

3. Zakres działania i tryb pracy Zarządu Związku określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

4. Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

5. Prezydium uprawnione jest do podejmowania decyzji umożliwiających sprawne prowadzanie bieżącej działalności Związku.

6. Wszystkie decyzje Prezydium dla swej ważności muszą być zatwierdzone na najbliższym posiedzeniu Zarządu Związku.

7. Posiedzenia Zarządu i Prezydium Zarządu są protokołowane.

§ 33.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

2. Komisja Rewizyjna w terminie do 30 dni od dnia wyboru, wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który zatwierdzany jest przez Walne Zgromadzenie Delegatów, Do czasu zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie Delegatów regulamin obowiązuje jako tymczasowy.

4. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie z działalności oraz posiada prawo stawiania wniosków w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.

6. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada Zarządowi Związku.

7. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i do żądania wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów, z głosem doradczym.

9. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego samodzielnie Regulaminu.

§ 34.

1. W razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa spośród członków Zarządu.

2. Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptować do swego składu nowych członków władz, w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji, z delegatów na ostatnie Walne Zgromadzenie. Liczba powołanych w ten sposób członków danej władzy nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 35.

Zadania Związku w terenie realizowane są przez kluby sportowe, stowarzyszenia, ośrodki szkolenia sportowego oraz inne podmioty będące członkami zwyczajnymi Związku.

§ 36.

Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla sportu osób niesłyszących zawodników, trenerów, instruktorów oraz działaczy.

§ 37.

Rodzaje nagród, wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają odpowiednie przepisy.

Rozdział V
Odpowiedzialność dyscyplinarna i rozstrzyganie sporów

§ 38.

Związek jest uprawniony do sprawowania władzy jurysdykcyjnej w stosunku do swoich członków, zawodników, trenerów, instruktorów oraz działaczy społecznych, a także do rozstrzygania między nimi sporów i konfliktów wynikłych ze stosunków sportowych.

§ 39.

Organem jurysdykcyjnym Związku jest Komisja Dyscyplinarna.

§ 40.

1. Kadencja Komisji Dyscyplinarnej wynosi 4 lata i jest równa kadencji władz Związku.

2. Komisja Dyscyplinarna składa się z 3 członków w tym Przewodniczącego.

3. Członków Komisji Dyscyplinarnej powołuje Zarząd spośród osób działających społecznie w ramach struktur związkowych, biorąc w szczególności pod uwagę ich wykształcenie, kwalifikacje oraz znajomość problematyki sportowej.

4. W razie rezygnacji członka Komisji Dyscyplinarnej z udziału w jej pracach w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego członka.

5. Rezygnacja z pracy w Komisji Dyscyplinarnej musi być złożona Zarządowi na piśmie.

§ 41.

1. Kary stosowane przez Komisję Dyscyplinarną dzielą się na:

1) kary zasadnicze,
2) kary dodatkowe.

2. Kary zasadnicze nakładane na zawodników, trenerów i działaczy sportowych:

1) upomnienie,
2) ostrzeżenie,
3) nagana,
4) dyskwalifikacja,
5) pozbawienie licencji.

3. Kary dodatkowe nakładane na zawodników, trenerów i działaczy sportowych:

1) wykluczenie na czas określony lub na stałe ze składu kadry narodowej,
2) zakaz piastowania określonych funkcji sportowych lub społecznych w komórkach organizacyjnych Związku,
3) ogłoszenie orzeczenia w wewnętrznych wydawnictwach lub w innych miejscach określonych w orzeczeniu.

4. Kary zasadnicze nakładane na członków Związku:

1) kara pieniężna,
2) pozbawienie licencji,
3) wykluczenie ze Związku.

5. Karą dodatkową nakładaną na członków Związku jest podanie orzeczenia do publicznej wiadomości.

6. Kary stosowane przez Komisję Dyscyplinarną mogą być zawieszane w ich wykonaniu.

§ 42.

1. Organem odwoławczym od decyzji Komisji Dyscyplinarnej jest Zarząd Związku.

2. Po upływie terminu odwołania wynoszącym 14 dni lub po ostatecznym rozpoznaniu sprawy przez organ II instancji decyzja dyscyplinarna staje się prawomocna.

§ 43.

Decyzje dyscyplinarne lub regulaminowe właściwych organów Związku, których przedmiotem jest:

1) Wykluczenie lub skreślenie ze Związku klubu sportowego, związku sportowego, innej osoby prawnej, której statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w sporcie osób niesłyszących, zawodnika, trenera lub działacza sportowego,
2) Dyskwalifikacja dożywotnia osób, o których mowa w pkt. 1,
3) Pozbawienie zawodnika lub zespołu sportowego tytułu mistrza kraju albo zdobywcy Pucharu Polski, mogą być zaskarżane w ciągu 30 dni od uprawomocnienia się do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

§ 44.

1. Skarga do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu Polskiego Komitetu Olimpijskiego może być wniesiona przez uprawnioną osobę fizyczną lub prawną za pośrednictwem związkowego organu dyscyplinarnego, który orzekał w ostatniej instancji. Organ ten przekazuje niezwłocznie akta sprawy wraz ze środkiem zaskarżenia do sekretariatu Trybunału.

2. Na wniosek strony skarżącej organ dyscyplinarny Związku może wstrzymać wykonanie zaskarżonej do Trybunału decyzji dyscyplinarnej lub regulaminowej.

Rozdział VI
Majątek i fundusze Związku

§ 45.

Majątek Związku stanowią w szczególności ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz środki finansowe.

§ 46.

1. Na fundusz Związku składają się:

1) składki członków Związku,
2) wpływy z zawodów i imprez organizowanych przez Związek,
3) dotacje,
4) inne wpływy uzyskane ze statutowej działalności Związku,
5) dochody z działalności gospodarczej,
6) zapisy, subwencje, darowizny, środki pochodzące od fundacji, sponsorów, osób prawnych i fizycznych.

2. Zabronione jest:

1) Udzielanie pożyczek lub zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej osobami bliskimi.
2) Przekazywanie majątku Związku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż jak w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3) Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Związku, w tym dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu spośród: Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza Generalnego.

Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Związku

§ 47.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Związku podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów.

§ 48.

Uchwała o rozwiązaniu Związku określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Związku.

§ 49.

1. Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Zarządowi Związku.

2. Prawo interpretacji wszystkich uchwał, regulaminów i innych aktów normatywnych przysługuje Zarządowi Związku i jego Prezydium.

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.